Paskolu teikimo sąlygos

Kreditai teikiami remiantis toliau išvardintomis taisyklėmis, kurios aprašo kreditoriaus ir skolininko santykius, o taip pat skolinimo bei skolinimosi tvarką ir abiejų šalių įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

1. Reikalavimai paskolai gauti
2. Skolinimo sąlygos (kaina, terminai, kredito dydis)
3. Skolinimo procesas (pirmosios paskolos teikimo atveju)
4. Paskolos grąžinimo procesas
5. Paskolos termino pratęsimas
6. Vengimas apmokėti paskolą pasibaigus grąžinimo terminui ir jo nepratęsiant
7. Lojalumo programa
8. Akcijos ir išskirtiniai pasiūlymai
9. Šių sąlygų prasmė ir kreditoriaus teisės


1. Reikalavimai paskolai gauti
Paskolos suteikiamos asmenims, kurie:

  • yra ne jaunesni nei 16 metų;
  • yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
  • praeityje neturėjo incidentų, susijusių su paskolos grąžinimu;
  • šiuo metu neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su kredito apmokėjimu kitai paskolų teikimo įmonei, ir neturi neapmokėto kredito Mikrokreditai.lt sistemoje;
  • sutinka su šiomis kreditavimo sąlygomis bei taisyklėmis;
  • naudojasi bent vieno iš Lietuvos bankų el. bankininkystės paslaugomis.

2. Skolinimo sąlygos (kaina, terminai, kredito dydis)Besiskolinantiems pirmą ar antrąjį kartą suteikiami kreditai nuo 50 iki 200 litų nuo 5 iki 15 dienų laikotarpiui. Besiskolinantiems pakartotinai trečiąjį ar bet kurį paskesnį kartą skolinama iki 500 litų ir iki 1 mėn. laikotarpiui. Suteikiant kreditą nuo skolinamos sumos skaičiuojamos 1,5% palūkanos per dieną, lojaliems klientams – 1,2% per dieną. Konkrečią grąžintiną sumą pagal pageidaujamą kredito dydį ir trukmę galima patikrinti naudojantis šia skaičiuokle. Kreditai teikiami tik litais, pavedimai atliekami iš SEB banko, paskolas grąžinti reikia taip pat į SEB banko sąskaitą.Kredito grąžinimo termino pratęsimo sąlygos ir kaina nurodyta „Paskolos termino pratęsimas“ punkte, o delspinigių dydis už vėlavimą grąžinti kreditą jo nepratęsiant nurodytas punkte „Vengimas apmokėti paskolą pasibaigus grąžinimo terminui ir jo nepratęsiant“.

3. Skolinimo procesas (pirmosios paskolos teikimo atveju)

Kredito suteikimo procesas susideda iš tokių etapų:

  1. paskolą gauti pageidaujantis asmuo užpildo kredito užklausos formą arba savo prašymą nurodydamas paskolos sumą bei skolinimosi trukmę pateikia kontaktiniu el. paštu;
  2. įvertinamas asmens tinkamumas paskolai gauti ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pateikiamas kreditoriaus atsakymas;
  3. jeigu atsakymas teigiamas (kreditorius sutinka suteikti paskolą), paskolos prašantis asmuo turi pervesti 0,01 Lt. (vieną centą) į nurodytą kreditoriaus sąskaitą tam, kad būtų nustatyta besiskolinančiojo tapatybė ir įsitikinta, jog asmuo turi atsiskaitomąją banko sąskaitą kuriame nors Lietuvos komerciniame banke. Tam tikrais atvejais e. parašu pasirašomas skolos vekselis;
  4. kreditorius į nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po susitarimo proceso tarp kreditoriaus ir kliento pabaigos perveda sutartą paskolinti pinigų sumą. Reikia turėti omenyje, jog nuo kreditoriaus priklauso tik pavedimo atlikimo, bet ne pinigų gavimo laikas. Paprastai atliekant pavedimą į tą patį banką pinigus skolininkas gauna valandos laikotarpyje. Atliekant pavedimą į skirtingą banką paskola pasieks gavėją ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Žemiau pateikta skolinimo/skolinimosi proceso grafinė schema:
4. Paskolos grąžinimo procesas
Paskola grąžinama bankiniu pavedimu naudojantis vieno iš Lietuvos bankų atsiskaitomąja sąskaita. Atliekant pavedimą sumokama paskolos sumą su apskačiuotomis palūkanomis. Jeigu yra, prie mokėtinos sumos sumuojami ir delspinigiai. Paskola grąžinama ne vėliau kaip paskutinę sutarto termino dieną imtinai.
5. Paskolos termino pratęsimas

Nesant galimybės grąžinti paskolą laiku, paskolos sutartis pratęsiama.  Pratęsimas yra nenaudingas skolininkui, kadangi kainuoja brangiau nei pati paskola (jos palūkanos). Šitaip siekiama skatinti atidžiau vertinti savo finansinius įsipareigojimus. Tačiau paskolos pratęsimas kainuoja pigiau nei dėl sutarties terminų nepaisymo skaičiuojami delspinigiai už vėluojamą grąžinti paskolą, kai ji nėra pratęsiama. Tokiu būdu motyvuojama elgtis atsakingai.

Skolos pratęsimas nėra laikytinas asmens paskolos taisyklių pažeidimu ir neturi neigiamos įtakos sprendžiant ar suteikti jam kreditą ateityje. Priešingai nei vėlavimas grąžinti paskolą ir atsisakymas ją pratęsti.

Pratęsiant kredito grąžinimo terminą pasirenkamas pageidaujamas grąžinimo atidėjimo laikotarpis ir pagal jį apskaičiuojama pratęsimo kaina. Pratęsimo atveju už kiekvieną dieną skaičiuojami 2% palūkanų nuo paskolintos sumos.

Paskolos pratęsimo užsakymo užklausa pateikiamu tokiu pačiu būdu kaip ir paties kredito prašymo užklausa.

Pratęsimo dieną sumokama pratęsimo kaina, o paskola su palūkanomis grąžinama iki naujojo termino pabaigos. Kreditą pratęsti galima kiek norima kartų tol, kol sumokamas paskolos pratęsimo mokestis  ir laikomasi kreditavimo sąlygų bei taisyklių.

6. Vengimas apmokėti paskolą pasibaigus grąžinimo terminui ir jo nepratęsiant

Vengimas sumokėti paskolą bei palūkanas pasibaigus paskolos grąžinimo terminui yra traktuojamas kaip svetimų lėšų pasisavinimas ir kreditavimo sutarties sąlygų nepaisymas/pažeidimas. Tokiu atveju už kiekvieną  paskolą grąžinti uždelstą dieną skaičiuojami 3% delspinigiai nuo pasiskolintos sumos.

Skolininkui piktybiškai negrąžinant paskolos bei jam priklausančių kreditavimo bei netesybų mokesčių ne vėliau kaip per dvi savaites nuo paskutinio paskolos grąžinimo termino pabaigos kreipiamasi į policiją ir/arba, prireikus, į antstolius dėl skolos atgavimo arba išieškojimo kartu perduodant žinomą informaciją apie asmenį ir jo finansinius įsipareigojimus.

Kreditavimo sąlygas pežeidusiam arba įsipareigojimų netęsėjusiam asmeniui paskolos daugiau nebesuteikiamos, o jis yra įtraukiamas į potencialiai nesąžiningų, piktybiškų ar nemokių asmenų registrą, kuriuo priimdami sprendimus dėl paskolų suteikimo remiasi ir kiti kreditoriai.

7. Lojalumo programa

Lojalumo programos tikslas – pagerinti kreditavimo sąlygas ilgalaikiams klientams, kurie pasižymi nepriekaištinga skolinimosi reputacija ir ankstesnių paskolų teikimo metu nepažeidė kreditavimo sąlygų.

Lojalumo programos dalyviu automatiškai laikomas kiekvienas Mikrokreditai.lt klientas, kuris sėkmingai grąžino 2 paskolas.

Lojaliems klientams teikiant kreditą taikomos 1,2% (1,5% kitiems klientams) palūkanos už dieną nuo pasiskolintos sumos ir 1,7% paskolos pratęsimo mokestis per dieną priklausomai nuo pratęsimo trukmės, kuris taip pat yra skaičiuojamos nuo pasiskolintos sumos (2% kitiems klientams). Delspinigių skaičiavimo sistemos lojalumo programa neįtakoja.

Lojalumo programos dalyviams  suteikiamos iki 1 mėn. trukmės paskolos (kitiems klientams – iki 15 dienų). Vieno kredito metu skolinama iki 500 litų (kitiems klientams iki 200 litų).

Taip pat lojalūs klientai, grąžinę paskolą anksčiau sutartos datos (t. y., kreditavimo sąlygose numatytam skolinimo terminui dar nepasibaigus), sumoka tik tą paskolos palūkanų dalį, kuri yra susikaupusi per kredito grąžinimo laikotarpį, skirtingai nei likę klientai, kurie sumoka visas sutartas palūkanas nepriklausomai nuo to ar kreditą grąžino anksčiau laiko.

8. Akcijos ir išskirtiniai kreditavimo pasiūlymai

Kreditoriui paskelbus apie  paskolų teikimo akciją taisyklės, kurios yra skelbiamos akcijos metu ir kertasi su čia išdėstytomis sąlygomis, įgyja viršenybę šių sąlygų atžvilgiu.

Akcijų metu laikinai (laikotarpis nurodomas akcijos paskelbimo metu) visiems klientams pagerinamos skolinimosi sąlygos.

9.  Šių sąlygų prasmė ir kreditoriaus teisės

Čia išvardintos kreditavimo sąlygos ir taisyklės atitinka sutarties sąlygas tarp dviejų paskolos sandorį  sudarančių šalių – kreditoriaus ir skolininko – ir yra laikomis teisiškai įpareigojančiomis. Kreditai suteikiami tik besiskolinančiam asmeniui patvirtinus, jog yra susipažinęs ir savo laisva valia besąlygiškai bei visiškai sutinka su šiomis kreditavimo sąlygomis.

Kreditorius pasilieka teisę vienašališkai keisti čia išvardintas nuostatas be išankstinio įspėjimo, tačiau  kreditavimo sąlygų pakeitimai netaikomi atgaline tvarka, t. y. paskolos grąžinimui galioja ta tvarka, kuri šiuose nuostatuose buvo įtvirtinta jos suteikimo dieną arba jos pratęsimo dieną, jei paskola buvo pratęsta.

Kreditorius taip pat pasilieka galimybę taikyti individualias sąlygas ir teikti savo pasiūlymus, kurie skirtųsi nuo išvardintų šiame puslapyje tuo atveju, jei abi pusės, paskolos davėjas ir gavėjas, su tuo sutinka.